Thiên Long Hoài Niệm - Siêu phẩm kiếm hiệp 3D
  Bảng Xếp Hạng
   
  #
  Nhân vật
  Level
  M.P
  1
  H�ng
  99
  Tiêu Dao
  2
  Nh�tCa
  98
  Tiêu Dao
  3
  So�i
  98
  Thiên Long
  4
  NHI
  98
  Võ Đang
  5
  T�
  97
  Tiêu Dao
  6
  G�u
  97
  Võ Đang
  7
  Larcade
  97
  Võ Đang
  8
  Escano
  96
  Thiên Long
  9
  J3ker
  96
  Võ Đang
  10
  Lyan
  96
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
ĐĂNG NHẬP
Đóng
xem
TLBB Private